نمایش لیست قیمت براساس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 512 کیلوبیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 96 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 48 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

111,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 512 کیلوبیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 120 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 60 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • ویژه مشترکین جدید

88,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 512 کیلوبیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 250 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 125 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • ویژه مشترکین جدید

150,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 1 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 240 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 120 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

241,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 1 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 552 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 276 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

300,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 1 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 60 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 30 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

662,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 1 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 138 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 69 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

83,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 1 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 120 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 60 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

127,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 1 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 276 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 138 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

158,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 1 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 144 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 72 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

143,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 1 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 60 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 30 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

39,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 2 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 480 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 240 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

300,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 2 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 960 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 480 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

388,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 2 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 120 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 60 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

83,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 2 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 240 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 120 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

108,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 2 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 240 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 120 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

158,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 2 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 480 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 240 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

205,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 2 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 222 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 111 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

187,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 600 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 300 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

418,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 1200 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 600 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

524,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 150 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 75 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

115,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 300 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 150 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

145,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 300 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 150 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

220,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 600 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 300 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

276,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 120 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 60 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

124,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 50 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 25 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 1 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

38,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 3 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 100 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 50 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 1 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

48,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 288 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 144 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

134,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 70 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 35 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 1 ماه
 • ویژه مشترکین قدیمی

44,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 160 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 80 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 1 ماه
 • ویژه مشترکین قدیمی

55,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 840 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 420 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

477,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 1920 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 960 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

594,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 210 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 105 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

132,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 480 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 240 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

165,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 420 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 210 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

251,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 4 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 960 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 480 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

314,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 100 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 50 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 1 ماه
 • ویژه مشترکین قدیمی

55,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 400 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 200 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 1 ماه
 • ویژه مشترکین قدیمی

79,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 1200 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 600 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

237,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 2400 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 1200 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

450,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 4800 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 2399 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

853,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 300 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 150 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

164,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 600 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 300 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

314,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 1200 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 600 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

594,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 180 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 90 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

165,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 720 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 360 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

398,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 600 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 300 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • ویژه مشترکین جدید

183,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 2000 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 1000 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • ویژه مشترکین جدید

333,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 1915 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 960 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

948,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 6720 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 3360 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

1,183,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 480 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 240 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

262,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 1680 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 840 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 3 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

328,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 960 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 480 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

500,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 3360 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 1680 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 6 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

624,000

تومان سفارش سرویس

سرویس جشنواره ای

😍
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 3000 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 1500 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 12 ماه
 • ویژه مشترکین جدید

529,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 560 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 280 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 1 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

109,000

تومان سفارش سرویس

سرویس عادی

 😊
 • سرعت دانلود : 16 مگابیت
 • حجم ترافیک منصفانه : 160 گیگابایت
 • حجم ترافیک بین الملل : 80 گیگابایت
 • مدت زمان استفاده : 1 ماه
 • وِیژه تمامی مشترکین

87,000

تومان سفارش سرویس
چت واتس آپ ( 09100602800 )
نمایش لیست قیمت براساس
کلیه حقوق این وب سایت متلعق به صبانت آی تی می باشد